Logo

Dặm ngàn Đất Việt – Số 18

Trích giới thiệu một số tác phẩm in trong số chào xuân Canh Tý 2020

Vũ Quần Phương (Hội Nhà văn Việt Nam)

 

BÊN DẤU BÀN CHÂN TIÊN

Mải chơi, Trời gọi. Vội vàng
dướn bay. Trên đá, dấu bàn chân thon
còn in năm ngón xinh tròn
chân Tiên dẫm đất, gót son dịu dàng.

Đầy vườn hoa bưởi hoa cam
chút hương mê hoặc thế gian vẫn chờ
gót son liệu có bao giờ
về đây ướm lại bên bờ giếng xưa.
4/11/2018

 

DẤU BÀN CHÂN PHẬT

Đá trên đỉnh Am Ni
còn dấu bàn chân Phật
chân bước nhẹ gió mây
xuống trần in nặng chắc

Như mẹ tôi gánh đất
in chân trên đường làng
trưa mồ hôi gánh thóc
in dấu đường nhà quan

Chân người xưa gánh cực
in khắp đường thế gian
Tôi nhìn bàn chân Phật
mà thương mẹ vô vàn

Mẹ đã vào tịch mịch
dấu chân còn lầm than,

Chùa Am Vãi, Bắc Giang,
14/11/2018