Logo

Một số làn điệu Dân ca – Nghệ sĩ Mạnh Hùng

a

Nghệ sĩ Mạnh Hùng, giáo viên phòng Văn nghệ Dân gian Đất Việt

.

MỘT SỐ LÀN ĐIỆU DÂN CA DO NGHỆ SĨ MẠNH HÙNG THỂ HIỆN

.

Cậu Hoàng Bơ (Hát văn)

.

Đào liễu một mình (Hát chèo lời cổ)

.

Hát xẩm thập ân (Lời cổ)

.

Hát về Tổ quốc hôm nay (Đường trường thu không – Lời Bùi Văn Nhân)

.

Con về viếng Bác (Điệu tò vò – Lời Nguyễn Quang Cảnh)

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=c%2BkGsjMB5F%2FHeOhxxe17oFL%2B41%2F8XCrwPGnELu%2BPvo3ltb9ZTu8Z2xBGRwQ8pcLes9o%2BrMRcCcwSOltrW0JIIA%3D%3D&prvtof=suLt%2FlVZUsFcCesfF5C%2BmsiuGsvJSRdHWE8f1f1zwDU%3D&poru=ol1bphZCkLbTP%2BspwzjjsycqLO%2FO%2BRuc3c7Wrv0Rp%2FFA81W6YUlvod7tFMcIx7zMUFFbYedNt2WUBeSapBR%2BxQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>